top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné od 1. ledna 2023

Tyto obchodní podmínky podnikající fyzické osoby BcA. Eliška Kolářová (IČ: 88140571), se sídlem Bulharská 2208, 272 01, Kladno - Kročehlavy, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Kladně (dále jen "fotograf") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen "smlouva") uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako "klient").

Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Následující podmínky se vztahují na všechny služby a nabídky.

1.2 Fotograf poskytuje své služby pouze pokud jsou splněny následující všeobecné podmínky. Obchodní podmínky se vztahují také na všechny budoucí objednávky od stejného klienta, pokud nedojde k odchylkám sepsaným písemně.

1.3 Nabídky fotografa se mohou měnit a jsou nezávazné.

2. OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

2.1 Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, se kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady

2.2 Objednat se lze pouze e-mailem, přes formulář na internetových stránkách fotografa nebo zprávou na sociálních sítích (Facebook a Instagram)

2.3 Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem

2.4 Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem. Pokud se fotografování uskuteční mimo  působiště fotografa, k výsledné ceně se účtuje cestovné 7,- / km (počítáno pro celkovou cestu z místa sídla  fotografa a zpět) - pokud se fotograf s klientem nedohodnou jinak.

2.5 Doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku. Finální délka focení je na uvážení fotografa, který může rozhodnout o jejím trvání dle potřeby pro žádoucí výsledek.

2.6 Dohodnuté schůzky s fotografem musí být odloženy nebo zrušeny nejpozději 3dny před zahájením fotografování. V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín

2.7 Fotograf je oprávněn zrušit nebo odložit datum fotografování z důležitých, nepředvídatelných důvodů (nemoc, úraz apod.). O této skutečnosti bude klient včas informován telefonicky nebo prostřednictvím zprávy (email, zpráva na Facebooku, Instagramu nebo SMS). 

2.8 Fotograf neručí za nespolupráci rodinných členů a domácích mazlíčků při fotografování. V takovém případě fotograf nenese zodpovědnost za nedostatek kvalitních záběrů. Stejně tak toto není důvodem ke snížení ceny za fotografování.

 

3. VÝBĚR A ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

3.1 Fotograf posílá galerii s částečně upravenými, neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě. Počet náhledů není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku (pokud se nejedná o výjimku z bodu 2.8 ) 

 

3.2 Fotografie si klient vybírá z online galerie. Klient může provést svůj výběr, ale fotograf si vyhrazuje právo tento výběr opravit po konzultaci s klientem z důvodu kolísání kvality (např. šum obrazu, ostrost, špatné zaostření atd.). Po dokončení zakázky dochází ke smazání vytvořené galerie s náhledy. Pokud si klient nestihne vybrat svoje fotografie k úpravě ani po 60 dnech, dochází ke smazání galerie s náhledy. Pro opětovné nahrání galerie se účtuje manipulační poplatek ve výši 300,-

3.3  Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k úpravě)

3.4 Fotograf neposkytuje neupravené fotografie.

3.5 Vyjádření nespokojenosti musí být oznámeno nejpozději do jednoho dne od doručení fotografií, jinak se obrazový materiál považuje za přijatý bez vad.

4. DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

4.1 Fotografie jsou klientovi dodávány nejpozději jeden měsíc od data výběru fotografií k úpravě (není-li dohodnuto jinak). 

Fotograf si vyhrazuje právo tuto lhůtu prodloužit v následujících případech:​

  • u nepředvídatelných událostí - jako nemoc, úraz, rodinné události

  • při naplánované dovolené

4.2 Hotová zakázka se doručí klientům v elektronické verzi prostřednictvím zabezpečené internetové galerie,

a to jakýmkoli prostředkem elektronické komunikace. Pokud zakázka obsahuje i tištěnou verzi, fotografie se předávají osobně. Zaplacené fotografie budou dodány ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 - pokud nebude sjednáno jinak

4.3 Nespokojenost s vlastním vzhledem, fotografickým stylem a autorským uměleckým pojetím fotografie, není důvodem k reklamaci zakázky.

5. CENA A PLATBA

5.1 Cena konkrétních typů fotografování včetně podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků je podrobně uvedena na webových stránkách fotografa. Konečnou cenu musí odsouhlasit obě strany.

 

5.2 Platba za fotografie probíhá po výběru fotografií klientem na smluvený účet fotografa.

Fotografie budou zpracovány až po uhrazení celé této sjednané částky.

 

6. AUTORSKÁ PRÁVA

6.1 Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa. Nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční, osobní prezentaci.
6.2 Fotograf si vyhrazuje právo a možnost použít fotografie z focení do svého portfolia, nebo na případnou propagaci své tvorby na sociálních sítích. Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly zveřejněny, je nutné o tom fotografa předem písemně informovat, nejpozději ihned po skončení focení. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat prostřednictvím  elektronické komunikace.
6.3 Fotografie není dovoleno dále upravovat (přidávat filtry, ořezávat) a současně prezentovat jako dílo autora

 

bottom of page